Pre plnú funkčnosť stránky, prosím, povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.

SÚVISIACE SLUŽBY

Doplnkové služby

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

TRVANIE: Podľa druhu služby

MANAGER: VERONIKA VARGOVÁ

OBJEDNAŤ ANALÝZU


Aktívne vymáhanie pohľadávok

Ak sú dôvodom úpadku nesplácané faktúry od partnerov, možno ich aktívne vymáhať a pre vyššiu účinnosť zakomponovať do novouzatváraných kontraktov rozhodcovskú doložku.

 • v závislosti od prevládajúceho typu dlžníkov a segmentut navrhujeme štandardy pre inkaso pohľadávok
 • pre účely okamžitého získania financií sprostredkúvame postupovanie pohľadávok na tretie osoby za odplatu uhrádzanú pri podpise zmluvy
 • podľa nastavených štandardov vykonávame mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • pre účely súdneho vymáhania pohľadávok zabezpečujeme vymáhanie prostredníctvom špecializovaných advokátskych kancelárií, ktorých odmena je zahrnutá v odmene HRGS s.r.o., resp. na základe dohody bude vymáhaná výhradne od dlžníkov
 • po vzájomnej dohode je možné využiť služby spolupracujúceho stáleho rozhodcovksého súdu - Nadnárodný rozhodcovský súd v zákonom upravených prípadoch
 • vymáhanie pohľadávok realizujeme aj prostredníctvom ostatných alternatív, ktoré sú upravené platným a účinným právom Slovenskej republiky
 • výsledkom je celkové vymoženie pohľadávok s úspešnosťou na úrovni až 90 % dlžnej sumy z celkovej zverenej tranže pohľadávok

Pri vymáhaní pohľadávok vždy zohľadňujeme potrebu zachovania dobrého mena klienta.


Vnútropodniková reorganizácia

Častým dôvodom úpadku je zlá organizácia práce, nedostatočné nastavenie reportingových a odmeňovacích štandardov, pričom malou korekciou možno dosiahnuť výrazné zmeny.

 • zabezpečujeme racionalizáciu manažérskych procesov
 • vykonávame zisťovaciu službu, ktorá je odvedená od audítorských postupov
 • pre potreby kontrolingu vykonávame posúdenie účtovných postupov a navrhujeme ich optimalizáciu (agresívny vs. konzervatívny daňový prístup)
 • navrhujeme optimalizáciu fixných nákladov
 • vypracúvame motivačné a odmeňovacie schémy
 • výsledkom je zlepšenie práce performance menežérov a skvalitnenie procesov v spoločnosti
 • v osobitných prípadoch poskytujeme služby krízového menežmentu

Fungovanie spoločnosti je dotknuté v závislosti od potreby a rozsahu vykonaných zmien. Vždy je však vykonané spôsobom, aby bol akýkoľvek potenciálny či reálny negatívny zásah na obchodnú, majetkovú a finančnú stránku klienta minimalizovaný.


Marketingové poradenstvo

Aj najlepší produkt či služba potrebujú optimálnu propagáciu, aby sa o nich dozvedeli cieľoví zákazníci.

 • vykonávame analýzu aktuálneho marketingu klienta a jeho produktov a služieb
 • navrhujeme zmeny komunikácie s verejnosťou
 • v závislosti od produktu alebo služby vypracúvame konkrétnu marketingovú stratégiu
 • vytvárame pre klientov internetové stránky s optimalizovaným obsahom pre prednostné umiestnenie vo vyhľadávaní
 • navrhujeme korporátnu identitu pre klienta a jeho produkty za účelom jednotnosti propagácie
 • zabezpečujeme pre klienta nákup mediálneho priestoru
 • výsledkom je zvýšenie povedomia o tovaroch či službách klienta a zlepšenie predaja
 • v prípade potreby riešime aj krízové situácie, kedy je potrebné riešiť aktuálnu situáciu zhoršujúcu reputáciu klienta


Úradne preklady a tlmočenie

V našom portfóliu služieb nájdete aj zabezpečenie prekladateľských a tlmočníckych služieb, a to najmä (nie však výlučne) z/do jazyka francúzského, anglického, ako aj poľského. Sústredíme naše služby näjme na zabezpečovanie obchodných rokovaní so zahraničnými partnermi, ktoré sú častokrát spájané s našou ďaľšou obchodnou činnosťou, pričom nevystupujeme len ako tlmočník/prekladateľ, ale aj ako aktívný účastník jednania, častokrát ako priamy zástupca klienta.

STRUČNÝ
POPIS
SLUŽBY

KVALITA


Len vysoká kvalita poskytovaných služieb môže byť garanciou pre dosiahnutie sledovaných výsledkov.

DÔVERA


Dôvera a ochrana zverených informácií sú pri službách poskytovaných spoločnosťou HRGS nevyhnutnosťou pre úspech projektov.

KOMPLEXNOSŤ


Poskytované služby sa zameriavajú na riešenie všetkých zložiek podnikateľského života firiem, čím sa zabezpečuje maximálny výsledok pre klienta.

DOSIAHNITE VIAC