Pre plnú funkčnosť stránky, prosím, povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.

Veronika VARGOVÁ

Senior lawyer | CLO

Veronika Vargová je konkurzným správcom zapísaným od roku 2013 v Zozname správcov vedeným Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Vrámci svojej činnosti sa zameriava na reštrukturalizačnú a konkurznú agendu malých a stredných podnikov, ako aj na poskytovanie súvisiaceho poradenstva.

Počas svojej pôsobnosti v spoločnosti HRGS s.r.o. vykonávala funkciu reštrukturalizačného správcu v desiatkach konaní, v ktorých bolo nie len možné odporučiť formálnu reštrukturalizáciu, avšak aj obnoviť prevádzkyschopnosť a udržateľnosť podniku.

Vzdelanie nadobudla na švajčiarskej univerzite Université de Genéve, Faculté de droit, kde sa jej podarilo dosiahnuť právne vzdelanie prvého, ako aj druhého stupňa.

Právne vedomosti a skúsenosti spolu s aktívnou komunikáciou vo viacerých svetových jazykoch (najmä anglický a francúzsky), zabezpečuje plnohodnotné podnikateľské poradenstvo pri riešení problémov na úrovni tak Slovenskej republiky, ako aj iných krajín Európskej únie.Práve vďaka jazykovým znalostiam je aktívna v oblasti rokovaní so zahraničnými obchodnými partnermi, ako aj jednotlivými veriteĺmi. V súčasnosti vykonáva rovnako tak funkciu konkurzného správcu, a to právnickych osôb spadajúcich do oblasti pôsobnosti Krajského súdu v Bratislave.

Od roku 2015 je Veronika Vargová zároveň súdnym prekladateľom zapísaným v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, odbor francúzsky jazyk, pričom aktívne sa venuje prekladateľskej činnosti pre súdy a iný orgány verejnej moci.


REŠTRUKTURALIZÁCIE
HRGS s.r.o. realizuje ozdravný proces predovšetkým formou reštrukturalizácie spoločnosti, vnútropodnikovou reorganizáciou, zabezpečením vstupu strategického investora a vhodným nastavením marketingového plánu spoločnosti.
sluzby restrukturalizacia
SÚVISIACE
SLUŽBY
Súčasťou služieb sú aj služby prekladateľa, zabezpečenie právnych služieb a ďalších súvisiacich služieb.
sluzby suvisiace sluzby

KĽÚČOVÉ
VLASTNOSTI


KOMUNIKATÍVNOSŤZODPOVEDNOSŤPROAKTÍVNOSŤ


DOSIAHNITE VIAC