Pre plnú funkčnosť stránky, prosím, povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.

REŠTRUKTURALIZÁCIA

Zákonné ozdravenie podniku

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

TRVANIE: 9 MESIACOV

MANAGER: VERONIKA VARGOVÁ

SLUŽBY: CONTROLLING, OPTIMALIZÁCIA

OBJEDNAŤ ANALÝZU


Reštrukturalizácia je právny nástroj na ozdravenie podnikov a je tiež spôsobom ochrany investorov vstupujúcich do obchodných spoločností v kríze.

HRGS s.r.o. poskytuje dlžníkom ucelené konzultačné služby pri povolení reštrukturalizácie a následné poradenstvo počas procesu reštrukturalizácie, najmä pri príprave reštrukturalizačného plánu. Pri činnostiach HRGS s.r.o. koordinuje ochranu oprávnených záujmov všetkých strán, t.j. veriteľov a aj predkladateľa plánu.

Reštrukturalizácia je kritickým obdobím, počas ktorého sú klientom poskytované služby pri komunikácii s veriteľmi, predovšetkým s cieľom vyjednávania obsahu budúcich povinností klienta voči týmto veriteľom za zachovania kvalitných obchodných vzťahov medzi nimi.

Účelom činností vykonávaných zo strany HRGS s.r.o. je vykonávaných úkonov je úspešný priebeh konania, kedy veritelia príjmu a súd takto prijatý plán potvrdí a vytvorí tak predpoklady pre ozdravenie podniku.

HRGS s.r.o. realizuje ozdravný proces predovšetkým formou reštrukturalizácie spoločnosti, aktívnym vymáhaním pohľadávok, vnútropodnikovou reorganizáciou, zabezpečením vstupu strategického investora a vhodným nastavením marketingového plánu spoločnosti.

Zabezpečujeme pre klienta výber vhodného správcu, ktorý vyhotoví právne perfektný posudok pre účely formálnej reštrukturalizácie a vykonáva všetky úkony počas reštrukturalizácie. Výsledkom formálnej reštrukturalizácie je zníženie záväzkov, v niektorých prípadoch až o 85 %.

Na základe reštrukturalizačného plánu je možné odložiť splatnosť záväzkov, podľa objektývnych možností klienta. Tento proces taktiež zabezpečuje klientovi ochranu pred veriteľmi po dobu 7 – 9 mesiacov, počas ktorých nemusí, resp. nesmie plniť predreštrukturalizačné peňažné záväzky.

STRUČNÝ
POPIS
SLUŽBY

KVALITA


Len vysoká kvalita poskytovaných služieb môže byť garanciou pre dosiahnutie sledovaných výsledkov.

DÔVERA


Dôvera a ochrana zverených informácií sú pri službách poskytovaných spoločnosťou HRGS nevyhnutnosťou pre úspech projektov.

KOMPLEXNOSŤ


Poskytované služby sa zameriavajú na riešenie všetkých zložiek podnikateľského života firiem, čím sa zabezpečuje maximálny výsledok pre klienta.


DOSIAHNITE VIAC